Latest Videos

Comorbid Symptoms of Autism-Lyme, ...


Karen Thomas interviews Dr. Jodie Dashore on the comorbid symptoms of autism including Lyme and mold biotoxins.